รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบที่ 1 Portfolio)

ด้วย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายที่จะกระจายโอกาส ทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จึงได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ รายละเอียดดังนี้

แนะนำหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (ITMB) ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและกำหนดการ

ฟอร์มรับสมัคร

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก

วัน เดือน ปี กิจกรรม
บัดนี้ – 10 มกราคม 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.admission.it.msu.ac.th (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.)
9 ธันวาคม 2564เป็นต้นไป ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com
5 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.admission.it.msu.ac.th และ Facebook แฟนเพจ “ITMB - Innovation Technology for Modern Business - MSU”
11 มกราคม 2565 สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์
18 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.admission.it.msu.ac.th และ Facebook แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business- MSU”
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
9 กุมภาพันธ์ 2565 สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1
11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.admission.it.msu.ac.th และ Facebook แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business- MSU”