รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้

แนะนำหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (ITMB) ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและกำหนดการ

ฟอร์มรับสมัคร

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ





ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก

วัน เดือน ปี กิจกรรม
บัดนี้ – 7 เมษายน 2564 รับสมัคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://admission.it.msu.ac.th
9 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่าน เว็บไซต์http://admission.it.msu.ac.th และผ่าน Facebook แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business- MSU”
20 เมษายน 2564 สอบสัมภาษณ์
21 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://it.msu.ac.th/ และผ่าน Facebook แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business- MSU”
12-15 มิถุนายน 2564 รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://registration.msu.ac.th