รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายที่จะกระจายโอกาส ทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จึงได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ รายละเอียดดังนี้

แนะนำหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (ITMB)

ฟอร์มรับสมัคร

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก

วัน เดือน ปี กิจกรรม
บัดนี้ – 20 เมษายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.admission.it.msu.ac.th (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.)
22 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.admission.it.msu.ac.th และ Facebook แฟนเพจ “ITMB - Innovation Technology for Modern Business - MSU”
25 เมษายน 2565 สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์
27 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.admission.it.msu.ac.th และ Facebook แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business- MSU”